POGOJI POSLOVANJA KONTROLNEGA ORGANA K-007 / IMENOVANE OSEBE MIRS ID 366

Kontrolni organ/I.O. AD Lab d.o.o posluje pod sledečimi pogoji:

1 Tip K. O. Splošni pogoji poslovanja AD Lab d.o.o. temeljijo na Splošnih pogojih podjetja AD Lab d.o.o.

Kontrolni organ/I.O. AD Lab d.o.o. posluje kot kontrolni organ tipa C, v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC17020:2012.Splošni pogoji poslovanja veljajo za sodelovanje s strankami in so priloga ali sestavni del vsake pogodbe oz. ponudbe s strankami AD Lab d.o.o. razen, če je v pogodbi oz. ponudbi drugače določeno.

Na omenjene pogoje se bo sklicevala vsaka ponudba ali pogodba, ki jo bo AD Lab d.o.o. posredoval stranki.

Splošni pogoji poslovanja AD Lab d.o.o. so javno objavljeni na spletnih straneh podjetja: http://www.adlab.si/pogoji-poslovanja/,  ter na vseh lokacijah podjetja AD Lab d.o.o..

Kontrolni organ podjetja AD Lab d.o.o. je pravna oseba, ki je imenovana s strani Urada za meroslovje RS za izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru ugotavljanja skladnosti ter izvajanju prvih, rednih in izrednih overitev v skladu z obsegom, ki je definiran v prilogi akreditacijske listine K 007. Kontrolni organ AD Lab ima enolično določen MIRS ID 366.

2 Podatki o K.O./I.O. in naslov – akreditacijska listina K 007
– MIRS ID 366
– matična številka: 7020112000;
– davčna številka: SI 90457463
– sedež: Bašelj 15c, 4205 Preddvor;

– lokacija Kranj, Rožna 44, 4208 Šenčur,
– lokacija Maribor, Cesta XIV,   divizije 5, 2000 Maribor in
– lokacija Skoke: Uskoška ulica 33, 2204 Miklavž na Dravskem polju

– šifra dejavnosti Laboratorija je: 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

3 Obseg dela Kontrolni organ je usposobljen za kontrolo in overitev:1. Kontrolo in overitev neavtomatskih tehtnic do 100 000 kg;
2. Kontrolo in overitev avtomatskih tehtnic za posamično tehtanje;
3. Kontrolo in overitev avtomatskih gravimetričnih polnilnih tehtnic;
4. Kontrolo in overitev tehtnic za gradbene namene;
5. Kontrolo avtomatskih tehtnic za tehtanje cestnih vozil v gibanju;
6. Kontrolo in overitev merilnikov krvnega tlaka;
7. Kontrolo in overitev uteži toč. razredov F2, M1 in M2;
8. Druge storitve v dogovoru s strankami (akreditirana kalibracija tehtnic in uteži).
4 Delovni čas Kontrolni organ posluje od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00. Po dogovoru s stranko se delo lahko izvaja tudi izven delovnega časa.Delo na terenu se opravlja po predhodnem dogovoru s stranko.
5 Naročanje

Obveznosti stranke

Stanje merila

Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prihajanja. Stranka se lahko naroči tudi vnaprej. Naročila se sprejemajo pisno po pošti, elektronski pošti, telefaksu, telefonu, osebno v prostorih kontrolnega organa.Dolžnost stranke je, da se na pregled pripelje ob dogovorjenem času. Vrstni red prednaročila velja tekoči dan.

Stranka izpolni zahtevo za overitev merila in je odgovorna za podatke v zahtevi.

Stranka poskrbi, da je merilo in okolica priključnih elementov čisto in pregledno. Morebitna priprava merila za pregled se zaračuna posebej.

6 Ponudbe Ponudbe se izstavljajo na podlagi povpraševanja. Veljavnost ponudbe je določena na ponudbi. Po preteku ponudbe se lahko veljavnost ponudbe na željo stranke podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.
7 Sistem kakovosti Osnovo sistema kakovosti v kontrolnem organu/I.O. AD Lab d.o.o. predstavlja Poslovnik kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC17020:2012.Poslovnik kakovosti ureja politiko in cilje kakovosti, odgovornosti in pooblastila v kontrolnem organu.

Kontrolni organ razpolaga z usposobljenim kadrom za vodenje in izvajanje strokovnih nalog.

Osebje kontrolnega organa, ki je odgovorno za kontrolo/overitev, ima primerno kvalifikacijo, se strokovno izpopolnjuje in tako pozna zahteve v zvezi s kontrolami/overitvami, ki jih izvaja. Osebje je usposobljeno, da na podlagi rezultatov preiskave razsodi o skladnosti s splošnimi zahtevami in o tem pripravi poročilo. Osebje je sposobno interpretirati ugotovljena odstopanja od zahtev normativov.

Osebje kontrolnega organa ni pod nobenimi komercialnimi, finančnimi in drugačnimi pritiski, ki bi vplivali na razsojanje.

8 Cene storitev Cene storitev se obračunavajo po trenutno veljavnem ceniku storitev na dan podpisa pogodbe. Davek na dodano vrednost v cenah v ceniku ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa.Za določeno konkretno povpraševanje velja cena storitev, ki je določena v medsebojni pogodbi oz. v sprejeti ponudbi s strani naročnika storitve.
9 Rok storitve in garancija na izvedbo Rok za izvedbo storitve je 8 delovnih dni od oddaje naročila. V primeru, da nastane zamuda, zaradi kakršnega koli razloga, je naročnik o tem obveščen.Terminski plan za izvedbo kontrole/overitve na terenu se izdela na podlagi prejetih informacij in trenutnih danih pogojev. Rok izvedbe se dogovori sporazumno ali v okviru pogodbe.

Kontrolni organ jamči za rezultate svojega dela ob zaključku pregleda. Ne more pa prevzeti odgovornosti za stanje merila v uporabi.

10 Plačilni pogoji Naročnik plača storitev na transakcijski račun družbe na podlagi izstavljenega računa, z rokom plačila 15 dni od izstavitve računa razen, če je v pogodbi ali v predhodnem dogovoru določeno drugače.Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa. Po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.

V primeru zamude pri plačilu se kupcu zaračuna zakonsko določene zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila računa.

11 Način dobave Kadar se izvede kontrolo/overitev v prostorih AD Lab d.o.o. se predmet kontrole/overitve pošlje po pošti oziroma se ga dostavi osebno.Izvajalec storitve za morebitno nastalo škodo pri pošiljanju merila po pošti ne odgovarja.

Stranka se s podpisom na dobavnici zaveže, da bo merilo prevzela v roku 14. dni od prejema obvestila. Po tem roku si izvajalec storitve pridržuje pravico zaračunati ležarino.

12 Zaupnost in varstvo osebnih podatkov Osebje kontrolnega organa zbira in evidentira samo tiste podatke o naročniku, ki jih potrebuje za svoje strokovno delo. Na ta način mora zbrane osebne podatke uporabljati samo v skladu z namenom, s katerim so bili zbrani.Osebje kontrolnega organa mora naročniku omogočiti vpogled v vso dokumentacijo, ki je nastala ali nastaja v zvezi z njim. Pri tem ne sme biti ogrožena tajnost podatkov drugih uporabnikov.

Strokovne ugotovitve ali rezultati, ki izhajajo iz dela osebja kontrolnega organa, so lahko poznani le osebju, ki storitev izvajajo, ter naročniku storitev.

Osebje kontrolnega organa ne sme posredovati ali dati na vpogled naročnikovih podatkov ali dokumentacijo tretji osebi brez dovoljenja naročnika.

Osebje kontrolnega organa tudi ne razpravlja o postopkih, strokovnih ugotovitvah ali rezultatih s tretjimi osebami, razen če to zahteva sam postopek in je naročnik o tem predhodno seznanjen.

Kadar zakon ali pooblastilo iz pogodbe od kontrolnega organa zahteva objavo zaupne informacije, mora kontrolni organ stranko ali osebo – razen kadar je to z zakonom prepovedano – informirati o vsebini nameravane objave.

13 Pritožbe in prizivi Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev izvajalca predložiti v roku 15 dni od zaključka dela in prejema končnega dokumenta. Ustne pritožbe in prizive se sprejemajo samo v prostorih kontrolnega organa.AD Lab d.o.o. se zaveže pritožbe ali prizive rešiti v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvesti naročnika.

V primeru priziva na odločitev kontrolnega organa mora naročnik podati pisno utemeljitev.

Datum objave: 02.04.2021
Izdaja: 3